Μενού Κλείσιμο
  1. Γενικά

a.   Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους παρακάτω όρους. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

b.    Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Η δημοσίευση σχολίων έχει αποκλειστεί από τον διαχειριστή.

c.      Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε σαν χρήστης/αναγνώστης πως είστε εδώ με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

2. Αποποίηση εγγύησης

Η ιστοσελίδα ArtnArtPlus.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των πληροφοριών. Ο αναγνώστης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

3.Links σε άλλες ιστοσελίδες

a. Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Εξωτερικοί σύνδεσμοι αφορούν πηγές εκτός ελέγχου του διαχειριστή.

b. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

c. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ArtnArtPlus.com, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της ArtnArtPlus.com αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

a. Ο Ιστοχώρος δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  διατάξεις της  Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 κλπ, 679/2016 ΕΕ GDPR), καθώς και οι αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

b. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο ArtnArtPlus.com χωρίς να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία.

5. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

a. Τα έργα των καλλιτεχνών/εικαστικών/συγγραφέων κλπ ανήκουν στους ίδιους. Στο ArtnArtPlus.com εμφανίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς ή ως μέρος άρθρων. Για κάθε άρθρο ενημερώνεται ο δημιουργός των έργων με ηλεκτρονικό τρόπο (email, messenger κλπ)

b. Το σύνολο του περιεχόμενου του ArtnArtPlus.com (σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, υπηρεσίες κλπ) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του, προστατευόμενη από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες (λαμβάνοντας υπόψη την 5a). Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, ολόκληρο ή μέρος του, αντικείμενο συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, αναμετάδοσης καθοιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε εν γένει μορφής εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται η αποθήκευση απλού αντιγράφου μέρους του περιεχομένου, σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και μόνο χρήση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η ένδειξη της προέλευσής του ArtnArtPlus.com

c. Τα ως άνω ισχύουν και για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται ή περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ArtnArtPlus.com. Την δε ευθύνη γι’ αυτά έχουν αποκλειστικά και μόνον οι τρίτοι.

d. Δεδομένου ότι ο διαδικτυακός τόπος ArtnArtPlus.com περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες και εν γένει υλικό το οποίο δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα πρόσωπα (συνεργάτες, μέλη κλπ), οι τελευταίοι παρέχουν στο ArtnArtPlus.com  το αποκλειστικό δικαίωμα καθοιουδήποτε τρόπου χρήσης αυτών, στα πλαίσια πάντα του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Υπεύθυνοι όμως για τη μορφή και το περιεχόμενο τέτοιου υλικού είναι αποκλειστικά οι δημιουργοί του, απαλλάσσοντας το ArtnArtPlus.com από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
Oι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του ArtnArtPlus.com είναι αποκλειστικά οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανάγνωση ή χρήση των πληροφοριών του υλικού τρίτων καθώς επίσης και για κάθε υλικό που οι ίδιοι παρέχουν ή δημοσιεύουν στο ArtnArtPlus.com. Τα ενυπόγραφα κείμενα και εν γένει το ενυπόγραφο υλικό εκφράζει τις απόψεις του συντάκτη/δημιουργού του. Σε περίπτωση που εκ της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλος δημιουργηθούν ευθύνες ποινικές, αστικές ή διοικητικές, επιβληθούν πρόστιμα, δαπάνες ή εγερθούν αξιώσεις αποζημιώσεων κάθε φύσεως, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος υποχρεούται στην καταβολή των ανωτέρω. Στην περίπτωση δε που το ArtnArtPlus.com  αναγκαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό τότε δικαιούται να το αναζητήσει από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος.

Επίσης ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει υπέρ του ArtnArtPlus.com  σε τυχόν δικαστική διαμάχη, ένεκα των ανωτέρω, και να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.

e. Επίσης το ArtnArtPlus.com δεν προτρέπει ούτε προτείνει στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη την επιχείρηση οποιασδήποτε πράξης, την αποχή από οποιαδήποτε πράξη, σε ορισμένη συμπεριφορά, στη σύναψη συμφωνιών κλπ.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

a. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

b. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

c. Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Χανίων. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση admin <at>ArtnArtPlus.com.

d. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο admin<at>ArtnArtPlus.com.